دسته بندی: مطالبی درباره اوراق اداری

oragh-001

09

بهمن1394
تعریف اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند. ست اداری چیست؟ ست اداری به مجموعه ای از ابزارهایی گفته ... ادامه مطلب