دسته بندی: مطالبی درباره پوستر

Open-books-lead-to-open-minds-read-poster

09

بهمن1394
پوستر چیست؟ اعلان یک رو چاپ که بطور معمول فاقد تا خور و عطف است و در غالب موارد بر روی سطح مورد نظر و به منظور اطلاع رسانی چسبانده می شود. پوستر از متداولترین گونه های گرافیک است که به شکل امروزی پیشینه ای در حدود دو قرن ... ادامه مطلب