برچسب: طراحی استند، انواع استند

Stand_design-e1468225968393

۰۹

بهم۱۳۹۴
طراحی استند تبلیغاتی با قرار دادن استند ایستاده در کنار غرفه های نمایشگاهی و یا در فروشگاهها می توان توجه بازدیدکننده را جلب نمود و برای لحظه ای او را برای خواندن یا حداقل دیدن استند و سطح گرافیکی متوقف نمود. طراحی استند تبلیغاتی در ذیل امور گرافیک قرار دارد ... ادامه مطلب