کاربرد پیامک در بیمارستان ها و خدمات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاه ها