کاربرد پیامک در دانشگاه ها، موسسات عالی و مدارس علمیه