برچسب: کاربرد پیامک در صندوق تعاونی

04

بهمن1394
1-معرفی خدمات بانکی به مشتریان (سیستم پاسخگویی خودکار) 2-اعلام پایان مهلت سپرده به مشتریان (ماژول مناسبتها) 3-اعلام نرخ های سود برای اطلاع به مشتریان 4-اعلام حضور مشتریان در خصوص تکمیل مدارک 5-ایجاد بخش نظرسنجی در مورد خدمات ارائه شده يا نحوه برخورد با ارباب رجوع و ... 6-صندوق انتقادات و پیشنهادات در مورد ارائه انتقادات ... ادامه مطلب